STANOVY SPOLKU

3D Archery Ravens z. s.


Čl. I
Základní ustanovení

 1. Název: 3D Archery Ravens z. s.

 2. Sídlo: Masarykova 109/186, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem

 3. 3D Archery Ravens z. s. (dále též jen spolek) je právnickou osobou dle zákona
  č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, s právem vystupovat v právních vztazích svým jménem, s právní a majetkovou odpovědností z těchto vztahů vyplývající.

 4. Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou
  činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.

Čl. II
Účel spolku

 1. Účelem spolku je vytvářet materiální, technické a organizační podmínky pro péči
  a rozvoj střelby z luků v disciplíně 3D, terčové lukostřelby, lukostřelby a střelby z kuší a uspokojování potřeb jeho členů.


Čl. III
Členství, práva a povinnosti

 1. Členem spolku se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická nebo právnická
  osoba, která souhlasí s účelem spolku a těmito stanovami. Členství vzniká na základě písemné přihlášky doručené výboru a na základě zaplacení ročního členského
  příspěvku.

 1. Členská práva a povinnosti

 1. Každý člen spolku má právo zejména:

 1. podílet se na činnosti spolku;

 2. být informován o činnosti spolku;

 3. uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti spolku;

 4. účastnit se jednání orgánů spolku, jedná-li se o činnost či chování daného člena;

 5. volit a být volen do všech volených orgánů spolku za podmínek těchto stanov, v případě fyzické osoby přísluší toto právo až po dovršení 17 let;

 6. ukončit kdykoli své členství.

 1. Každý člen spolku má povinnost zejména:

 1. dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy spolku;

 2. plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů spolku;

 3. šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží spolku k zabezpečení jeho
  činnosti, jakož i usilovat o dobré jméno spolku;

 4. řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související
  s členstvím a činností ve spolku, pokud o tom příslušný orgán spolku podle
  stanov rozhodl;

 5. řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.

 1. Zánik členství

 1. Členství ve spolku zaniká:

 1. vystoupením člena;

 2. vyškrtnutím z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení, na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn;

 3. vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů spolku, usnesením a rozhodnutím orgánů spolku nebo jiných členských povinností; o tomto vyloučení rozhoduje výbor;

 4. úmrtím fyzické osoby;

 5. zánikem spolku bez právního nástupce.

 1. Zánik členství vyloučením

 1. O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje výbor. Rozhodnutí
  o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho
  bydliště/sídla uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou spolku poskytl.


Čl. IV
Orgány spolku

 1. Orgány spolku jsou:

 2. členská schůze, jako orgán poradní;

 3. výbor, jako orgán nejvyšší;

 4. předseda, jako individuální statutární orgán.


Čl. V
Členská schůze

 1. Členská schůze je poradním orgánem a je složena ze všech členů spolku.

 2. Každý člen spolku je oprávněn účastnit se zasedání členské schůze a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze.

 3. Členskou schůzi svolává předseda spolku dle potřeby. Pozvánka se vyvěšuje na webových stránkách nebo v sídle spolku, případně může být zaslána na e-mailové adresy členům, a to nejméně 7 dní předem.

 4. Členské schůzi přísluší:

 1. předkládat výboru návrhy a náměty k činnosti spolku.

 1. Členská schůze přijímá usnesení většinou hlasů přítomných členů v době usnášení, každý člen má jeden hlas.


Čl. VI
Výbor

 1. Výbor je nejvyšším orgánem spolku. Prvními členy výboru se stávají zakládající
  členové spolku.

 2. Zasedání výboru svolává předseda pozvánkou zaslanou členům výboru prostřednictvím elektronické korespondence (e-mailem) či vyvěšením na webových stránkách
  nebo v sídle spolku, a to nejméně 7 dní předem.

 3. Výbor zejména:

 1. schvaluje stanovy a jejich případné změny;

 2. schvaluje název, sídlo a symboliku spolku;

 3. schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření;

 4. rozhoduje o zrušení spolku s likvidací či zániku spolku; v případě zrušení spolku s likvidací určuje likvidátora a rozhoduje o způsobu majetkového vypořádání;

 5. vydává organizační řád spolku;

 6. rozhoduje o přijetí nových členů spolku;

 7. rozhoduje o vyloučení člena spolku;

 8. volí a odvolává předsedu (individuální statutární orgán) a místopředsedu spolku, a to na dobu neurčitou;

 9. řídí činnost spolku a po všech stránkách dbá o naplňování jeho funkce a účelu;

 10. zabezpečuje vedení účetnictví, předepsané evidence, spravuje majetek spolku
  či jemu svěřený majetek a dbá o jeho řádné využívání.

 1. Výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
  K platnosti usnesení výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů výboru.


Čl. VII
Předseda

 1. Předseda je individuálním statutárním orgánem spolku. Předseda zastupuje spolek navenek samostatně ve všech záležitostech.

 2. Předseda je volen / odvoláván výborem na dobu neurčitou.


Čl. VIII
Majetek a hospodaření spolku

 1. Majetek spolku je ve vlastnictví spolku jako celku. O převodech vlastnického práva movitého i nemovitého majetku spolku, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech
  dalších dispozicích s ním, rozhoduje výbor. Bližší zásady hospodaření s majetkem spolku může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis může rovněž blíže vymezit
  podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti.

 2. Za řádné hospodaření spolku odpovídá výbor.

 3. Zdrojem majetku spolku jsou zejména:

 1. příspěvky, dary a výsledky práce členů spolku (např. ze sportovní činnosti);

 2. dary a dotace všeho druhu;

 3. případné příjmy z  vedlejší hospodářské činnosti.

 1. S majetkem spolku musí být nakládáno v souladu s platnými zákony České republiky.


Čl. IX
Zrušení a zánik spolku

 1. Spolek může být zrušen rozhodnutím výboru a zaniká výmazem ze spolkového
  rejstříku. Výbor jmenuje likvidátora a rozhodne o tom, jak bude naloženo s majetkem spolku. Výbor také oznámí zrušení spolku příslušnému soudu. V případě zrušení
  spolku bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku.


Tyto stanovy byly schváleny ustavující schůzí dne 26. 10. 2019 v Ústí nad Labem.